فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

713 - دفع تب:

برای دفع تب، آیه: و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا متکئین فیها علی الا رآئک لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا**از سوره هل اتی آیات 12 و 13.***.
را به هفت مغز بادام خوانده و روزی یکی از آنها را ناشتا بخورد، قبل از خوردن بگوید بسم الله بسم الله شافی بسم الله الکافی.

714 - بهترین دارو:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دعایی به شما بیاموزم تا با آن به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشوید؟ گفتند: آری ای رسول خدا.
فرمود: هرکس آب باران را بگیرد و هفتاد بار فاتحه الکتاب و هفتاد بار قل اعوذ برب الفلق و هفتاد بار قل اعوذ برب الناس بر آن بخواند و هفتاد بار بر پیامبر و آل او درود فرستد و هفتاد بار تسبیح بگوید و از آن آب هفت روز پیاپی صبح و شام بنوشد. (به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشود).

715 - مبرا از شک و نفاق در دین:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره جمعه را قرائت کند، از نفاق و شک در دین مبرا می گردد و اگر بر زخم ها و جراحت ها خوانده شود، خوب می شود و اگر بر کسی که گرفتار امراض و دردهای درونی است خوانده شود، دردهایش رفع شده و خوب می گردد.