فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

712 - جهت سردرد:

جهت سردرد و به سر ببندند این آیه را الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا.

713 - دفع تب:

برای دفع تب، آیه: و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا متکئین فیها علی الا رآئک لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا**از سوره هل اتی آیات 12 و 13.***.
را به هفت مغز بادام خوانده و روزی یکی از آنها را ناشتا بخورد، قبل از خوردن بگوید بسم الله بسم الله شافی بسم الله الکافی.

714 - بهترین دارو:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دعایی به شما بیاموزم تا با آن به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشوید؟ گفتند: آری ای رسول خدا.
فرمود: هرکس آب باران را بگیرد و هفتاد بار فاتحه الکتاب و هفتاد بار قل اعوذ برب الفلق و هفتاد بار قل اعوذ برب الناس بر آن بخواند و هفتاد بار بر پیامبر و آل او درود فرستد و هفتاد بار تسبیح بگوید و از آن آب هفت روز پیاپی صبح و شام بنوشد. (به هیچ طبیب و دارو نیازمند نشود).