فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

711 - جهت رفع درد شکم:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است که جهت رفع درد شکم سوره مبارکه حجرات را هفت مرتبه بخوانند.

712 - جهت سردرد:

جهت سردرد و به سر ببندند این آیه را الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا.

713 - دفع تب:

برای دفع تب، آیه: و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا متکئین فیها علی الا رآئک لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا**از سوره هل اتی آیات 12 و 13.***.
را به هفت مغز بادام خوانده و روزی یکی از آنها را ناشتا بخورد، قبل از خوردن بگوید بسم الله بسم الله شافی بسم الله الکافی.