فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

708 - اصل قرآن کریم:

ابو سلیمان گفت: ما در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگی بودیم. مردی گرفتار بیماری صرع گردید. یکی از اصحاب سوره الحمد را در گوشش خواند آن مصروع برخاست و عافیت یافت. ما به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گزارش دادیم فرمود: سوره الحمد اصل قرآن کریم است و آن درمان هر دردی است.

709 - جهت رفع درد پا:

برای درد پا، بر ظرف نو، آیه و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر مسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون **سوره یونس آیه 12.*** را نوشته و آن را با روغن زیتون شسته و جوشانده و به موضع درد بمالد.

710 - جهت رهایی از پادرد:

در حدیث آمده است برای رفع درد پا و شفای آن، این آیات سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا * لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما * و ینصرک الله نصرا عزیزا * هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السموات والارض و کان الله علیما حکیما * لیدخل المومنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عنده الله فوزا عظیما * و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دآئره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعدلهم جهنم و ساءت مصیرا * ولله جنود السموات و الارض و کان الله عزیزا حکیما را بخواند، ان شاء الله شفا می یابد.