فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

706 - رسیدن به عافیت و یقین:

در کتاب خواص القرآن از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: هرکس سوره انشراح را بخواند خداوند به او یقین و عافیت عطا می فرماید، هرکس این سوره را برای درد سینه بخواند و یا برای آن بنویسد خداوند تعالی او را شفا می دهد.

707 - خواص سوره ق:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره ق را قرائت نماید، خداوند لحظات جان کندن را بر او آسان می گرداند و اگر این سوره نوشته شده و کسی که به بیماری صرع مبتلا می باشد، آن را همراه خود نگه دارد، شفا می یابد و از شر شیطان در امان می ماند و اگر این سوره نوشته شده و سپس آن را به آب شسته و از آن به زنی که شیرش کم شده بدهند، شیرش زیاد می شود.

708 - اصل قرآن کریم:

ابو سلیمان گفت: ما در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگی بودیم. مردی گرفتار بیماری صرع گردید. یکی از اصحاب سوره الحمد را در گوشش خواند آن مصروع برخاست و عافیت یافت. ما به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گزارش دادیم فرمود: سوره الحمد اصل قرآن کریم است و آن درمان هر دردی است.