فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

677 - مالک یوم الدین:

زهری گفت: امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: اگر در میان مشرق و مغرب همه بمیرند من وحشت نمی کنم در صورتی که قرآن با من باشد، و چون آیه کریمه: (مالک یوم الدین) را قرائت می کرد آنقدر تکرار می فرمود که نزدیک بود جان تسلیم کند.

678 - همنشینی با قرآن:

قال علی (علیه السلام) ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان: زیاده فی هدی، او نقصان من عمی.
هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت افزایش در هدایت یا کاهش از نابینایی.

679 - تقویت معرفت الهی:

مقام معظم رهبری فرمودند: انس با قرآن، معرفت اسلامی را در ذهن ما قوی تر و عمیق تر می کند. بدبختی جوامع اسلامی به خاطر دوری از حقایق و معارف قرآن است.