فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: انس با قرآن:

677 - مالک یوم الدین:

زهری گفت: امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: اگر در میان مشرق و مغرب همه بمیرند من وحشت نمی کنم در صورتی که قرآن با من باشد، و چون آیه کریمه: (مالک یوم الدین) را قرائت می کرد آنقدر تکرار می فرمود که نزدیک بود جان تسلیم کند.

678 - همنشینی با قرآن:

قال علی (علیه السلام) ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان: زیاده فی هدی، او نقصان من عمی.
هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت افزایش در هدایت یا کاهش از نابینایی.