فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل هفتم: آثار و برکات قرآن:

بخش اول: انس با قرآن:

677 - مالک یوم الدین:

زهری گفت: امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: اگر در میان مشرق و مغرب همه بمیرند من وحشت نمی کنم در صورتی که قرآن با من باشد، و چون آیه کریمه: (مالک یوم الدین) را قرائت می کرد آنقدر تکرار می فرمود که نزدیک بود جان تسلیم کند.