فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

664 - تعلیم قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و هرکس قرآن فراگیرد و در برابر علم فروتنی کند و به بندگان خدا تعلیم دهد و تنها رضای خدا بجوید در بهشت پاداش و ثوابی بزرگتر از ثواب و پاداش او نباشد، و هیچ جایگاهی برتر از جایگاه او وجود ندارد و در بهشت جایگاه و درجه والا و نفیسی نباشد جز آنکه برای او بهره فراوانتر و شریفترین جایگاه ها باشد.

665 - پروانه برائت از آتش:

بروایت ابن عباس (رض) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هنگامیکه که معلم به کودک بگوید: بگو: بسم الله الرحمن الرحیم - بنام خداوند بخشاینده مهربان - و کودک بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برای کودک و پدر و مادرش و برای معلم پروانه برائت (از آتش دوزخ) را مرقوم می فرماید.

666 - توصیه پیغمبر به معاذ بن جبل:

از وصیت پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به معاذ بن جبل است هنگامی که او را به یمن فرستاد، فرمود: ای معاذ! کتاب خدا را به آنان تعلیم ده و آنان را به اخلاق خوب پرورش ده، و تو را به پرهیزگاری از خدا و فهمیدن قرآن سفارش می کنم.