فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

663 - تعلیم قرآن به فرزند:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا قرائت قرآن کریم در روز قیامت بصورت مردی که از خستگی راهروی رنگ پریده باشد می آید و به پروردگار عزوجل عرض می کند: پروردگارا من تشنگی روز و بیداری شب را برای این شخص فراهم کردم، و طمعش را در رحمت تو تقویت کردم، و آرزویش را در آمرزش تو توسعه دادم، گمان من و او را که به لطف تو امید داریم متحقق گردان، خدای تعالی فرماید: پادشاهی را بدست راست، و جاودانی در بهشت را بدست چپش دهید، و او را با همسرانش از حورالعین نزدیک سازید، و به پدر و مادرش حله ای بپوشانید که دنیا و آنچه در آنست به ارزش آن نباشد، خلائق به پدر و مادرش با نظر تعظیم بنگرند و آنان با دیده تعجب به خود نظر افکنند و گویند: پروردگارا این کرامت از کجا بما رسیده است و حال آنکه اعمال ما به این حد نرسیده خدای عزوجل فرماید: و این افسر کرامت است که بینندگان مانند آنرا ندیده اند، و شنوندگان نشنیده اند، و اندیشمندان بمانند آن نیندیشیده اند، گفته می شود: این بخشش ها بسبب آنست که به فرزندان خود قرآن تعلیم داده اید و آنانرا بدین اسم رهبری نموده اید.

664 - تعلیم قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و هرکس قرآن فراگیرد و در برابر علم فروتنی کند و به بندگان خدا تعلیم دهد و تنها رضای خدا بجوید در بهشت پاداش و ثوابی بزرگتر از ثواب و پاداش او نباشد، و هیچ جایگاهی برتر از جایگاه او وجود ندارد و در بهشت جایگاه و درجه والا و نفیسی نباشد جز آنکه برای او بهره فراوانتر و شریفترین جایگاه ها باشد.

665 - پروانه برائت از آتش:

بروایت ابن عباس (رض) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هنگامیکه که معلم به کودک بگوید: بگو: بسم الله الرحمن الرحیم - بنام خداوند بخشاینده مهربان - و کودک بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برای کودک و پدر و مادرش و برای معلم پروانه برائت (از آتش دوزخ) را مرقوم می فرماید.