فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

655 - پاداش امام حسین (علیه السلام) به معلم فرزندش:

عبد الرحمن اسلمی، علی اکبر فرزند امام حسین (علیه السلام) را سوره توحید یاد داد هنگامی که درس را نزد پدر خواندن امام هزار دینار و هزار جامه به او مرحمت و دهان او را پر از در کرد. برخی ساده اندیشان اعتراض کردند حضرت فرمود تعلیم او کجا و عطایای من کجا.

بخش سوم: جایگاه و مقام معلم قرآن:

656 - آموختن قرآن:

... کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون.
بلکه (باید بگوید) به سبب آن که کتاب (آسمانی) تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید علمای دین باشید**آل عمران / 79.***.