فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

654 - پاداش تعلیم قرآن:

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: کسی که به فرزند خود قرآن را تعلیم دهد مثل آن است که ده هزار بار حج خانه خدای را به جا آورده باشد و ده هزار عمره، و ده هزار غلام را آزاد کرده باشد و ده هزار غزوه جهاد به جای آورده و ده هزار مسکن را اطعام نموده و ده هزار برهنه را پوشانده است و در برابر هر حرفی ده حسنه برایش نوشته می شود و با او در قبر خواهد بود و کفه حسنات او را سنگین خواهد نمود و از صراط چون برق، عبور خواهد کرد و قرآن از او جدا نخواهد شد تا به آرزوی خود که بالاترین مقام باشد برسد.

655 - پاداش امام حسین (علیه السلام) به معلم فرزندش:

عبد الرحمن اسلمی، علی اکبر فرزند امام حسین (علیه السلام) را سوره توحید یاد داد هنگامی که درس را نزد پدر خواندن امام هزار دینار و هزار جامه به او مرحمت و دهان او را پر از در کرد. برخی ساده اندیشان اعتراض کردند حضرت فرمود تعلیم او کجا و عطایای من کجا.

بخش سوم: جایگاه و مقام معلم قرآن: