فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوم: تعلیم قرآن به فرزند:

651 - تعلیم قرآن به فرزند:

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: فرزندان خود را بر سه خصلت وادارید: دوستی پیامبرتان، و دوستی اهل بیتش و قرائت قرآن.

652 - پاداش تعلیم قرآن به فرزند:

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس قرآن را به فرزندش تعلیم دهد خدا گردن بندی به او بخشد که در روز قیامت گذشتگان و آیندگان از آن تعجب کنند.