فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

645 - پنج وجه قرآن:

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن و غرائب و فرائض و حدودش را فراگیرد زیرا قرآن بر پنج وجه: حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال نازل گردیده است، پس بحلالش عمل کنید، و حرام را وانهید، و عمل به محکم نمائید، و متشابه را ترک گوئید و به امثال عبرت گیرید.

646 - قلب قرآنی:

ابوذر (رض) بخدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و عرض کرد: یا رسول الله! من می ترسم قرآن را فراگیرم و بدان عمل نکنم فرمود: خدا قلبی که را که مسکن قرآن باشد عذاب نمی فرماید.

647 - قرآن و قیامت:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سعد قرآن را فرا گیرید که در روز قیامت قرآن در زیباترین صورت وارد محشر می شود و مردم بدان می نگرند و مردم در یکصد و بیست هزار صف هستند که هشتاد و نه هزار صف امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، و چهل هزار صف از امت های دیگر می باشند.