فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

644 - حق واجب و لازم:

شیخ ابو الفتوح رازی در تفسیرش از ابن عباس روایت کرده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده خدایرا بر هر شخص با ایمانی مرد باشد یا زن، آزاد باشد و یا برده حقی واجب و لازم است که: قرآن را بیاموزد و در آن تفقه و تدبر کند آن گاه این آیه: (آل عمران - 79): (... بیاموزید...) را قرائت کرد.

645 - پنج وجه قرآن:

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن و غرائب و فرائض و حدودش را فراگیرد زیرا قرآن بر پنج وجه: حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال نازل گردیده است، پس بحلالش عمل کنید، و حرام را وانهید، و عمل به محکم نمائید، و متشابه را ترک گوئید و به امثال عبرت گیرید.

646 - قلب قرآنی:

ابوذر (رض) بخدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و عرض کرد: یا رسول الله! من می ترسم قرآن را فراگیرم و بدان عمل نکنم فرمود: خدا قلبی که را که مسکن قرآن باشد عذاب نمی فرماید.