فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

639 - آموختن قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای معاذ! اگر زندگی سعادتمندان را می خواهی و مردن شهیدان را و نجات در روز محشر را و امنیت در روز ترس را و روشنایی در روز تاریکی ها را و سایه در روز سوزان را و سیرابی در روز تشنگی را و سنگینی در روز سبکی (ترازوی اعمال) را و هدایت در روز گمراهی را، پس قرآن را نیک بیاموزید؛ زیرا که آن یاد خدای رحمان است و نگهدارنده از شیطان و مایه سنگینی میزان (اعمال).

640 - شیعیان و قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن کریم را نیک فرا نگرفته باشد در قبرش به وی تعلیم می دهند تا خدای تعالی درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است و به قاری قرآن گفته شود: قرائت کن و بالا برو.

641 - قرآن بیاموزید و آن را بخوانید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن بیاموزید و آن را بخوانید، و بدانید که قرآن از برای شما موجب ذکر و یادآوری و ذخیره، و نیز برای شما موجب گناه و گرانباری خواهد شد از قرآن متابعت کنید.