فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

635 - ثوابی در بهشت که بالاتر از آن نیست:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس قرآن را فراگیرد و در برابر علم فروتنی کند و به بندگان خدا تعلیم دهد و تنها رضای خدا را بجوید، در بهشت پاداش و ثوابی بزرگتر از ثواب و پاداش او نباشد، و هیچ جایگاهی برتر از جایگاه او وجود ندارد.

636 - بهترین انسانها:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دفرمود: اگر زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و رهایی در روز حسرت و دریغ و به دست آوردن سایه بان در روز گرم و سوزان و هدایت یافتن در روز سرگردانی را بخواهید، باید قرآن را درس بگیرید؛ زیرا قرآن سخن رحمان و جای امنی است از آسیب شیطان و باعث افزونی است در میزان.

637 - نتیجه فراگیری و تعلیم قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): الا من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فیه فانا له سائق الی الجنه و دلیل الی الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هان که هرکس قرآن را فراگیرد و تعلیمش دهد و عمل به دستور آن کند، من او را به بهشت می رانم و راهنمای او به بهشت می باشم.