فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

634 - ماهیت علم قرآن:

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خطبه ای فرمود: همانا ماهیت علم قرآن را نمی داند مگر کسی که مزه آن را چشیده باشد، که با دانش قرآن جهل و نادانی خود را می فهمد و با قرآن کوری خود را به بینایی تبدیل می کند، و کری و ناشنوایی خود را تبدیل به شنوایی می سازد و آنچه از دست داده به وسیله قرآن به دست آورد. و آنچه از او مرده به قرآن زنده نماید، این حقایق را از اهل و خاصان قرآن بجویید که آنان نور ویژه ای می باشند که از آنان کسب نور می شود، و امامان و پیشوایانی هستند که به ایشان اقتدا باید کرد که آنان باعث و انگیزه زنده ماندن علم و مرگ نادانی و جهل می باشند، و آنان همان کسان می باشند که حلم و بردباری ایشان شما را از حلم و آگاهی آنان باخبر می سازد، و خاموش آنان از گفتارشان، و آشکارشان از باطن و نهان آنان شما را آگاهی می بخشد نه با حق مخالفت دارند و نه در حق اختلاف می کنند.

635 - ثوابی در بهشت که بالاتر از آن نیست:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس قرآن را فراگیرد و در برابر علم فروتنی کند و به بندگان خدا تعلیم دهد و تنها رضای خدا را بجوید، در بهشت پاداش و ثوابی بزرگتر از ثواب و پاداش او نباشد، و هیچ جایگاهی برتر از جایگاه او وجود ندارد.

636 - بهترین انسانها:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دفرمود: اگر زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و رهایی در روز حسرت و دریغ و به دست آوردن سایه بان در روز گرم و سوزان و هدایت یافتن در روز سرگردانی را بخواهید، باید قرآن را درس بگیرید؛ زیرا قرآن سخن رحمان و جای امنی است از آسیب شیطان و باعث افزونی است در میزان.