فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

631 - احوال امام صادق (علیه السلام) هنگام شنیدن آیات قرآن:

امام صادق (علیه السلام) با حالت ملکوتی خاصی آیات قرآن را در نماز تلاوت می کردند، که از حال عادی خارج می شدند، روزی چنین حادثه ای رخ داد، هنگامی که حالت عادی خود را باز یافتند، حاضران پرسیدند:
این چه حالی بود که به شما دست داد؟ آن حضرت را در پاسخ فرمودند: پیوسته آیات قرآن را تکرار کردم، تا این که به حالتی رسیدم که گوئی آن آیات را به طور مستقیم، از زبان نازل کننده قرآن شنیده ام.

فصل ششم: تعلیم و تعلم قرآن:

بخش اول: توصیه و تشویق به فراگیری قرآن: