فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

629 - طلب بهشت و دوری از آتش:

امام رضا (علیه السلام) در سفر خراسان در بستر خود بسیار قرآن را تلاوت می فرمود و چون به آیه ای که یادی از بهشت یا دوزخ شده بود می رسید می گریست و از خدا بهشت می خواست و از آتش به خدا پناه می برد.

630 - ضرر و خسارت بزرگ:

حضرت امام صادق (علیه السلام)، اهمیت خضوع را به هنگام تلاوت، این چنین بیان می فرمایند:
هرکس که قرآن را تلاوت کند، و در قلبش نسبت به پروردگار خضوع ننماید، و خوف و حزنی در باطن او ایجاد نشود، بدرستی که عظمت شأن پروردگار متعال را خوار و کوچک شمرده، و به ضرر و خسارت بزرگی دچار شده است.

631 - احوال امام صادق (علیه السلام) هنگام شنیدن آیات قرآن:

امام صادق (علیه السلام) با حالت ملکوتی خاصی آیات قرآن را در نماز تلاوت می کردند، که از حال عادی خارج می شدند، روزی چنین حادثه ای رخ داد، هنگامی که حالت عادی خود را باز یافتند، حاضران پرسیدند:
این چه حالی بود که به شما دست داد؟ آن حضرت را در پاسخ فرمودند: پیوسته آیات قرآن را تکرار کردم، تا این که به حالتی رسیدم که گوئی آن آیات را به طور مستقیم، از زبان نازل کننده قرآن شنیده ام.