هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

625 - خضوع هنگام قرائت:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرمایند: مادامی که در تلاوت قرآن، قلوب شما نرم می شود و در خود احساس خضوع می کنید، قرآن بخوانید، در غیر این صورت حق تلاوت را اداء نکرده اید.

626 - حد تلاوت قرآن:

امام رضا (علیه السلام) در تفسیر آیه: فاقراوا ما تیسریه منه، هر اندازه میسر گردید قرآن بخوانید. گفت: هر اندازه که به آن برای شما خشوع دل و صفای باطن پدید آید.

627 - قرائت با قلبی خاشع:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن قرائت کند و در برابر آن خضوع نکند، و رقت قلب به او دست ندهد، و حزن و اندوه و ترسی در باطنش پدید نباید، بزرگی و عظمت خدا را خوار و پست شمرده و زیان آشکاری برده، پس قاری قرآن محتاج به سه چیز است: قلب با خشوع، و بدن فارغ از اسباب دنیا، و جای خلوت، و چون برای خدا خشوع کند شیطان رجیم از او بگریزد که خدای تعالی فرمود: چون قرآن قرائت کنی از آسیب شیطان رانده شده به خدا پناهنده باش **نحل / 98.*** و چون خویش را فارغ و تهی از اسباب دنیا کند قلبش برای قرآن کریم مجرد گردد، و هیچ عارضه ای برای او پدید نیاید تا از نور و فوائد قرآن کریم محرومش سازد و چون مکان خلوتی بیابد و عزلت گزیند... شرینی خطاب خدا را به بندگان شایسته اش دریافت نماید.