فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

620 - خاموش ماندن در هنگام قرائت:

زراره (رض) گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره مردی پرسیدم که: قرآن را قرائت می کند، آیا کسی که قرائت او را می شنود بر او واجب است که خاموش بماند و گوش فرا دارد؟
فرمود: آری، هنگامی که در نزد تو قرائت شود واجب است که گوش فراداری و خاموش مانی.

621 - اجر مساوی در قرائت و استماع:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): قاری ء القرآن و المستمع فی الاجر سواء.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: تلاوت کننده و گوش فرادهنده به قرآن، در پاداش مساوی هستند.

622 - بهتر از کوه طلا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من استمع آیه من القرآن خیر له من ثبیر ذهبا، و الثبیر اسم جبل عظیم بالیمن.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه یک آیه از قرآن گوش کند، برایش بهتر از ثبیری از طلاست؛ ثبیر نام کوه بزرگی در یمن است.