هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

616 - افزایش درجه شنونده قرآن:

هرکس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه ای می نویسد، و از او سیئه ای محو می کند، و درجه ای بر درجات او می افزاید.

617 - پاداش مستمع قرآن:

شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است آن حضرت در حدیثی فرمود: از شنونده قرآن شر و بدی دفع می شود، و از خواننده قرآن بلاهای آخرت دفع می گردد، و کسی که: آیتی از کتاب خدا را گوش کند برای او از یک انبار طلا بهتر است، و از برای کسی که آیتی از آیات خدایرا می خواند برای او از آن چیزهایی که: از زیر عرش خدا تا اعماق پایین زمین قرار دارد بهتر است.

618 - اجر شنونده قرآن:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: سوگند به خدائی که جان محمد در ید قدرت اوست، شنونده قرآن که به آن معتقد باشد، اجرش از انفاق یک کوه طلا در راه خدا، بیشتر است.