هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

608 - بیداری در شب در سه چیز:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بیدار ماندن در شب جز در سه جا کار خوبی نخواهد بود: کسی که با خواندن قرآن شب زنده داری کند، کسی که به مطالعه علم بیدار بماند و عروسی که برای شوهرش هدیه برده شده است.

609 - اصرار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)در قرائت شبانه آیه ای:

ابوذر می گوید: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)شبی به عبادت برخاست و همه وقت شب را با قرائت.
این آیه گذرانید:
ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم **مائده / 118.***.
اگر اینها را عذاب کنی پس اینها بندگان تواند و اگر آنان را بیامرزی پس تو عزیز و حکیمی.
و پیوسته این آیه را تکرار می فرمود.

610 - قرائت قرآن در شب:

ابوذر غفاری همنشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می گوید: شبی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ما را به عبادت واداشت و خود آن حضرت در آن شب پیوسته بیدار بود و همواره این آیه را می خواند: ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اکنون ای پیروان راستین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بنگرید که این آیه کریمه چقدر در روح و جان پیغمبر اثر کرده و نفوذ داشته و در نظر و دید وسیع رسول الله شکوهمند و پر فروغ بوده که به نقل این صحابی بزرگوار و راستگو یک شب تمام را با قرائت قرآن آن تمام کرده و به پایان رسانیده اند.