هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

607 - شب و قرآن:

قال علی (علیه السلام): لیکن سمیرک القرآن.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: باید سخنگوی تو در شب قرآن باشد.

608 - بیداری در شب در سه چیز:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بیدار ماندن در شب جز در سه جا کار خوبی نخواهد بود: کسی که با خواندن قرآن شب زنده داری کند، کسی که به مطالعه علم بیدار بماند و عروسی که برای شوهرش هدیه برده شده است.

609 - اصرار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)در قرائت شبانه آیه ای:

ابوذر می گوید: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)شبی به عبادت برخاست و همه وقت شب را با قرائت.
این آیه گذرانید:
ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم **مائده / 118.***.
اگر اینها را عذاب کنی پس اینها بندگان تواند و اگر آنان را بیامرزی پس تو عزیز و حکیمی.
و پیوسته این آیه را تکرار می فرمود.