هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

606 - دقت در خواندن قرآن:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، هر یک قرآن را در یک ماه یا کمتر ختم می کردند. همانا قرآن با شتاب خوانده نمی شود، بلکه کلمه کلمه و با دقت خوانده می شود.

607 - شب و قرآن:

قال علی (علیه السلام): لیکن سمیرک القرآن.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: باید سخنگوی تو در شب قرآن باشد.

608 - بیداری در شب در سه چیز:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بیدار ماندن در شب جز در سه جا کار خوبی نخواهد بود: کسی که با خواندن قرآن شب زنده داری کند، کسی که به مطالعه علم بیدار بماند و عروسی که برای شوهرش هدیه برده شده است.