فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

590 - قرائت قرآن برای رضای خدا:

پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سه کس در روز قیامت بر تلی از مشک سیاه رنگ باشند که نه ترسی آنانرا بیم دهد و نه حسابی به آنها رسد تا مردم از حساب فارغ شوند: از آنجمله است مردی که برای رضای خدا قرائت قرآن کند و امامت قومی نماید که از او خشنود باشند.

591 - قاریان نابکار:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تعلم القرآن للدنیا و زینتها حرم الله علیه الجنه.
هرکس قرآن را برای دنیا و زیور آن فرا گیرد، خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.

بخش چهارم: استعاذه و بسمله قبل از تلاوت قرآن: