فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

577 - قرائت قرآن با وضو:

قال علی (علیه السلام): لا یقرا العبد القرآن اذاکان علی غیر طهور حتی یتطهر.
هنگامی که وضو ندارید قرآن نخوانید.

578 - پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز!:

الامام علی (علیه السلام): لا یقرا العبد القرآن علی غیر طهور، حتی یتطهر.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: کسی که پاک نیست تا پاک نشده، قرآن نخواند.

579 - اولین شرط تماس با قرآن:

اولین شرط تماس با قرآن، پاک بودن از جنابت و داشتن وضو است. بنابراین فتوای حضرت امام خمینی (ره):
مس نمودن خط قرآنی، یعنی رساندن جائی از بدن به خط قرآن، برای کسی که وضو ندارد، حرام است.