فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

576 - وسیله مناجات و قرب الهی:

امام صادق (علیه السلام): چون قصد وضو کنی، به آب نزدیک شو، مانند کسی که می خواهد خود را به رحمت پروردگار متعال نزدیک کند. زیرا خداوند آب را وسیله مناجات و قرب خود قرار داده است.

577 - قرائت قرآن با وضو:

قال علی (علیه السلام): لا یقرا العبد القرآن اذاکان علی غیر طهور حتی یتطهر.
هنگامی که وضو ندارید قرآن نخوانید.

578 - پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز!:

الامام علی (علیه السلام): لا یقرا العبد القرآن علی غیر طهور، حتی یتطهر.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: کسی که پاک نیست تا پاک نشده، قرآن نخواند.