فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

575 - مواردی که نباید قرآن خواند:

هفت گروه نباید قرآن بخوانند: افراد در حال رکوع، و افراد در حال سجده، در دستشویی، حمام، در حال جنابت، نفاس و حیض.

576 - وسیله مناجات و قرب الهی:

امام صادق (علیه السلام): چون قصد وضو کنی، به آب نزدیک شو، مانند کسی که می خواهد خود را به رحمت پروردگار متعال نزدیک کند. زیرا خداوند آب را وسیله مناجات و قرب خود قرار داده است.

577 - قرائت قرآن با وضو:

قال علی (علیه السلام): لا یقرا العبد القرآن اذاکان علی غیر طهور حتی یتطهر.
هنگامی که وضو ندارید قرآن نخوانید.