فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

574 - پاداش تلاوت با وضو:

به هر حرفی که تلاوت کننده و در نماز و ایستاده می خواند صد حسنه می دهد و نشسته پنجاه حسنه و با وضو در غیر نماز بیست و پنج حسنه و بدون وضو ده حسنه.

575 - مواردی که نباید قرآن خواند:

هفت گروه نباید قرآن بخوانند: افراد در حال رکوع، و افراد در حال سجده، در دستشویی، حمام، در حال جنابت، نفاس و حیض.

576 - وسیله مناجات و قرب الهی:

امام صادق (علیه السلام): چون قصد وضو کنی، به آب نزدیک شو، مانند کسی که می خواهد خود را به رحمت پروردگار متعال نزدیک کند. زیرا خداوند آب را وسیله مناجات و قرب خود قرار داده است.