فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

573 - مانع تلاوت قرآن:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را هیچ امری از خواندن و تلاوت قرآن مانع نمی شد مگر جنابت.

574 - پاداش تلاوت با وضو:

به هر حرفی که تلاوت کننده و در نماز و ایستاده می خواند صد حسنه می دهد و نشسته پنجاه حسنه و با وضو در غیر نماز بیست و پنج حسنه و بدون وضو ده حسنه.

575 - مواردی که نباید قرآن خواند:

هفت گروه نباید قرآن بخوانند: افراد در حال رکوع، و افراد در حال سجده، در دستشویی، حمام، در حال جنابت، نفاس و حیض.