فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

572 - قرآن و طهارت:

انه لقرآن کریم * فی کتاب مکنون * لا یمسه الا المطهرون.
که این (پیام) قطعا قرآنی است ارجمند * در کتابی نهفته * و این کتاب را جز پاکان نمی توانند مس کنند**واقعه / 78 - 80.***.

573 - مانع تلاوت قرآن:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را هیچ امری از خواندن و تلاوت قرآن مانع نمی شد مگر جنابت.

574 - پاداش تلاوت با وضو:

به هر حرفی که تلاوت کننده و در نماز و ایستاده می خواند صد حسنه می دهد و نشسته پنجاه حسنه و با وضو در غیر نماز بیست و پنج حسنه و بدون وضو ده حسنه.