فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

561 - تدبر و تأمل در آیات:

مقام معظم رهبری فرمودند: اگر در آیات قرآن تأمل کنیم اراده ما قوی تر از این خواهد شد، استقامت ما نیز بیشتر خواهد شد.

562 - منظور از انس با قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن.

563 - گریه پیامبر:

از عایشه نقل کرده اند که: شبی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عبادت برخاست و مشغول نماز شد و تا صبح سخت گریست تا آن که بلال اذان نماز صبح را گفت و متوجه حال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شد، از آن حال جویا گردید، پیامبر فرمود: این آیات شریفه بر من نازل شده (آیات فوق) و بدا به حال کسی که این آیات را بخواند و در آن تفکر نکند: ویل لمن قراها و لم یتفکر فیها.