فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

560 - عمل به قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: ما برای این که به قرآن عمل کنیم دو چیز نیاز داریم، اول اینک مضامین قرآن را بفهمیم و این با دقت عالمانه است، با کنجکاوی و پیگیری و ژرف یابی است و دوم مجذوب قرآن شدن و تحت تأثیر نفوذ مفاهیم آن قرار گرفتن است و این با تلاوت حاصل می شود و آن هم بالحن خوش و صدای خوش.

561 - تدبر و تأمل در آیات:

مقام معظم رهبری فرمودند: اگر در آیات قرآن تأمل کنیم اراده ما قوی تر از این خواهد شد، استقامت ما نیز بیشتر خواهد شد.

562 - منظور از انس با قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن.