فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

559 - پندهای قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): تدبروا آیات القرآنی و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: در آیات قرآن تدبر کنید و بدانها پند گیرید که آنها رساترین پندها است.

560 - عمل به قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: ما برای این که به قرآن عمل کنیم دو چیز نیاز داریم، اول اینک مضامین قرآن را بفهمیم و این با دقت عالمانه است، با کنجکاوی و پیگیری و ژرف یابی است و دوم مجذوب قرآن شدن و تحت تأثیر نفوذ مفاهیم آن قرار گرفتن است و این با تلاوت حاصل می شود و آن هم بالحن خوش و صدای خوش.

561 - تدبر و تأمل در آیات:

مقام معظم رهبری فرمودند: اگر در آیات قرآن تأمل کنیم اراده ما قوی تر از این خواهد شد، استقامت ما نیز بیشتر خواهد شد.