فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

558 - تدبیر در قرآن:

امام علی (علیه السلام) در وصیت به محمد بن حنفیه فرمودند: بر تو باد به تلاوت قرآن در روز و شب و گاه و بیگاه و بر تو باد به عمل به قرآن و التزام به فرایض و دستورات آن و تعهد در برابر حلال و حرام و امر و نهی آن و همچنین در دل شب و هنگام روز با تدبر خواندن آن. زیرا قرآن عهدنامه خداست در میان مردم و برنامه سعادت است و هر فرد مسلمانی باید در برنامه و پیمان نامه الهی در هر فرصتی با تدبر نگاه کند.

559 - پندهای قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): تدبروا آیات القرآنی و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: در آیات قرآن تدبر کنید و بدانها پند گیرید که آنها رساترین پندها است.

560 - عمل به قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: ما برای این که به قرآن عمل کنیم دو چیز نیاز داریم، اول اینک مضامین قرآن را بفهمیم و این با دقت عالمانه است، با کنجکاوی و پیگیری و ژرف یابی است و دوم مجذوب قرآن شدن و تحت تأثیر نفوذ مفاهیم آن قرار گرفتن است و این با تلاوت حاصل می شود و آن هم بالحن خوش و صدای خوش.