فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

550 - تأکید قرآن بر تدبر در قرآن:

کتاب مبارکی بر تو فرو فرستادیم، تا در آیات آن تدبر کنند، و خردمندان از آن پند گیرند**سوره ص - آیه 29.***.
چرا که در قرآن نمی اندیشند و تدبر نمی کنند**سوره نساء - آیه 82.***؟

551 - تفکر در قرآن:

افلم یدبروا القول ام جاء هم ما لم یات آباءهم الاولین.
آیا در (عظمت) این سخن نیندیشیده اند، یا چیز برای آنان آمده که برای پدران پیشین آنها نیامده است **مؤمنون / 68.***.

552 - تدبر در آیات:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: وای بحال کسی که آیات الهی را بر زبان آورد ولی در آنها تدبر نکند.