فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

544 - تلاوت با حزن و خشوع:

قرآن کریم با حزن نازل شد پس شما او را با حزن و خشوع بخوانید.

545 - تظاهر در گریستن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقروا القرآن وبکوا فان لم تبکوا فتباکوا لیس منا من لم یتغن بالقرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را با گریه قرائت کنید و اگر نگریستید تظاهر در گریه نمائید کسیکه قرآنرا با آوا نخواند از ما نیست.

546 - تلاوت با آواز حزین:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن بالحزن: فانه نزل بالحزن.
قرآن را با آواز حزین بخوانید، زیرا که آن با صوت حزین نازل شده است.