فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

543 - پیشرفت جامعه به علت قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: امروز این مسئله برای مردم ما هنوز فهمیده نیست، وقتی قرآن در جامعه رایج می شود وقتی جوان خوش صدا به جای ترنم فلان ترانه و فلان سرود بی محتوا، مجذوب قرآن می شود و حنجره خویش، این نعمت بزرگ خدادادی را در خدمت تلاوت قرآن می گذارد، این یک پیشرفت جامعه به سمت قرآن است و این را جامعه لازم دارد.

بخش ششم: تلاوت با حزن و اندوه:

544 - تلاوت با حزن و خشوع:

قرآن کریم با حزن نازل شد پس شما او را با حزن و خشوع بخوانید.