فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

540 - تلاوت های ممنوع:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی اخاف علیکم استنخفافا بالدین ... و ان تتخذوا القرآن مزامیر.
نگرانی من برای شما این است که این را سبک شمارید ... و قرآن را باساز و آواز بخوانید.

541 - صوت نیکو، زینت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان حسن الصوت زینه القرآن.
پیامبر فرمودند: صوت زیبا، زینت قرآن است.

542 - قرائت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

ابو ایاس معاویة بن قره به روایت از عبدالله ابن مغفل گفت: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را در روز فتح مکه معظمه دیدم سوره شریفه فتح را به آواز قرائت می کرد، گوید: عبد الله ابن مغفل نیز قرائت به آواز کرد، و راوی ابوایاس نیز قرائت کرد و گفت: اگر ترس از آن نمی داشتم که مردم بر من گرد آیند با همان لحنی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قرائت فرمود می خواندم.