فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

537 - خواندن قرآن با صدای بلند:

عن ابی بصیر قال: قلت لا بی جعفر (علیه السلام): اذ قرات القرآن فرفعت به صوتی جاءنی الشیطان فقال: انما ترائی بهذا اهلک و الناس قال: یا ابا محمد اقرا قراءه ما بین القراء تین تسمع اهلک و رجع بالقرآن صوتک فان الله عز و جل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا.
به امام باقر (علیه السلام) گفتم: هرگاه قرآن را بلند بخوانم شیطان آید و گوید: تو با این کار به خاندان خود و مردم دیگر خودنمایی می کنی. فرمود: ای محمد، تو با آواز متوسطی قرآن بخوان که خاندانت بشنوند و در خواندن قرآن آوازت را چرخ بده زیرا خدا عزوجل دوست دارد آواز خوب را که در آن چرخ دادن باشد.

538 - صوت نیکو:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا:
قرآن را با صوت نیکو زینت دهید، زیرا که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می افزاید.

539 - زیباترین زیبایی:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن:
زیباترین زیبایی، موی زیبا و نعمه آواز خوش است.