فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

535 - زیبایی قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا وقرء والله یزید فی الخلق ما یشاء.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را با آوای خود زیبا کنید زیرا آوای خوب، زیبائی قرآن را افزون می کند و این آیه شریفه را قرائت فرمود: و خدا در آفرینش آنچه بخواهد می افزاید.

536 - زیور قرآن:

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان لکل شیی حله و حلیه القرآن الصوت الحسن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: برای هر چیز زیور است و زیور قرآن کریم آوای خوش می باشد.

537 - خواندن قرآن با صدای بلند:

عن ابی بصیر قال: قلت لا بی جعفر (علیه السلام): اذ قرات القرآن فرفعت به صوتی جاءنی الشیطان فقال: انما ترائی بهذا اهلک و الناس قال: یا ابا محمد اقرا قراءه ما بین القراء تین تسمع اهلک و رجع بالقرآن صوتک فان الله عز و جل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا.
به امام باقر (علیه السلام) گفتم: هرگاه قرآن را بلند بخوانم شیطان آید و گوید: تو با این کار به خاندان خود و مردم دیگر خودنمایی می کنی. فرمود: ای محمد، تو با آواز متوسطی قرآن بخوان که خاندانت بشنوند و در خواندن قرآن آوازت را چرخ بده زیرا خدا عزوجل دوست دارد آواز خوب را که در آن چرخ دادن باشد.