فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

534 - سه رحمت:

عن ابیعبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لم یعط امتی اقل من ثلاث: الجمالی و الصوت الحسن و الحفظ.
به امتم کمتر از سه چیز داده نشده: زیبایی، و خوش آوازی، و قوه حافظه.

535 - زیبایی قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا وقرء والله یزید فی الخلق ما یشاء.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن را با آوای خود زیبا کنید زیرا آوای خوب، زیبائی قرآن را افزون می کند و این آیه شریفه را قرائت فرمود: و خدا در آفرینش آنچه بخواهد می افزاید.

536 - زیور قرآن:

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان لکل شیی حله و حلیه القرآن الصوت الحسن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: برای هر چیز زیور است و زیور قرآن کریم آوای خوش می باشد.