فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

529 - قرائت صحیح:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): تعلموا القرآن بعربیته.
قرآن را به شکل عربی آن و با حرکات صحیح حروف بخوانید.

530 - خواندن قرآن با لحن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیس منا من لم یتغن بالقرآن:
کسی که قرآن به آهنگ نخواند از ما نیست.

531 - صدای خوب از پیامبران:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ما بعث الله - عز و جل - نبیا الا حسن الصوت:
خدای عزوجل هیچ پیغمبری را بر نیانگیخته جز اینکه خوش آواز باشد.