فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

528 - خواندن قرآن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اعرب القرآن فانه عربی:
قرآن را با اعراب بخوانید زیرا کلام عربی است.

529 - قرائت صحیح:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): تعلموا القرآن بعربیته.
قرآن را به شکل عربی آن و با حرکات صحیح حروف بخوانید.

530 - خواندن قرآن با لحن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیس منا من لم یتغن بالقرآن:
کسی که قرآن به آهنگ نخواند از ما نیست.