فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

526 - قرائت غلط:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذ قرا القاری القرآن فاخطا او لحن او کان اعجمیا کتبه الملک کما انزل.
قاری چنانچه قرآن را به غلط یا اشتباه و یا با لجن غیر عربی بخواند، فرشته آن را همانطور که نازل شده (صحیح و کامل) برایش می نویسد.

527 - قرائت با صوت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن بلحون العرب و اصواتها:
قرآن را با صوت و آهنگ عربی بخوانید.

528 - خواندن قرآن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: اعرب القرآن فانه عربی:
قرآن را با اعراب بخوانید زیرا کلام عربی است.