فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

519 - قرآن، بالابرنده:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقال لصاحب القرآن: اقرا وراق و رتل کما کنت ترتل فی دار الدنیا، فان منزلتک عند آخر آیه کنت تقروها.
به کسی که قرآن می داند، گفته می شود: بخوان و بالا برو. و با ترتیل بخوان همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی؛ زیرا منزلت تو در آخرین آیه ای است که می خوانده ای.

520 - ترتیل:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)درباره آیه (و رتل القرآن ترتیلا) فرمود: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف پاش مده و همچون شعر به شتاب مخوان، در شگفتی هایش درنگ کنید، دلها را با آن به تپش و حرکت در آورید و همه کوشش شما این نباشد که سوره را به آخر برسانید.

521 - سوال از امام صادق (علیه السلام):

از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردند: و رتل القرآن ترتیلا چه معنی می دهد؟
حضرت فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید:
قرآن را درست بیان کنید، یعنی حروف و کلمات را روشن و واضح تلفظ کنید. پس نه مانند شعر آن را با سرعت و عجله و حرکت بخوانید و نه مانند نثر این قدر پراکنده و از هم گسیخته مثل ذرات شن تلفظ کنید. بلکه به گونه ای بخوانید که دلهای سخت و پر قساوت شما نرم شود، و هیچگاه تمام همتان این نباشد که هرچه زودتر به آخر سوره برسید.