فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

515 - آداب ظاهری قرآن:

... و رتل القرآن ترتیلا.
و قرآن را شمرده شمرده بخوان **مزمل / 4.***.

516 - تأمل در قرائت این آیه:

امام صادق (علیه السلام) - درباره این آیه: و رتل القرآن ترتیلا گفت: یعنی این که در خواندن آن درنگ کنی، و صوتت را نیکوسازی.

517 - روش تلاوت قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن با شتابزدگی خوانده نمی شود. بلکه کلمه کلمه و با دقت خوانده می شود. پس به هر آیه ای می رسیم که درباره بهشت است، باید مقداری توقف کنیم و از خدا آن را مسئله نمائیم، و همچنین اگر به آیه ای رسیدیم که از جهنم سخن می گوید، باید به خدا پناه ببریم.