فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

512 - بهترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیر الناس اقروهم و افقههم فی دین الله:
بهترین مردم کسانی هستند که قرآن بهتر خوانند و در کار دین داناتر باشند.

513 - زینت قرآن با صوت خوش:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): زینوا القرآن باصواتکم.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف را با آوای خود زینت دهید.

514 - افزایش زیبایی قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: قرآن را با صوت نیکو زینت دهید، زیرا که صوت نیکو بر زیبائی قرآن می افزاید
برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صوت نیکوست